Pracownicy

 Dyrektor szkoły

RKilian

mgr Renata Kilian

Grono pedagogiczne:

 1. Ewelina Borowska-Tarczyńska mgr edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 2. Małgorzata Dolak – mgr chemii
 3. Beata Grądecka – mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podyplomowe studia filologii polskiej
 4. Beata Kasprzyk n. dypl. mgr historii, studia podyplomowe: edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, kurs kwalifikacyjny wychowanie do życia w rodzinie
 5. Renata Kilian – n. dypl. mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, kurs terapii pedagogicznej, studia podyplomowe informatyka
 6. Grzegorz Knyś – mgr filologii angielskiej
 7. Urszula Mędrek – n. dypl. mgr filologii germańskiej
 8. Małgorzata Mroczkowska – n. dypl. mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawcze, podyplomowe studium afazjologii i surdologopedii
 9. Mirosław Mroczkowski – n. dypl. mgr techniki, studia podyplomowe informatyka w szkole
 10. Grażyna Papierz – n. dypl. mgr sztuki, świadectwo uzyskania kwalifikacji pedagogicznych
 11. Anna Pawlik – n. stażysta mgr pedagogiki, studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 12. Jolanta Radomska – n. dypl. mgr inżynier rolnictwa, świadectwo uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, studia podyplomowe w zakresie geografii, kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa i oligofrenopedagogiki
 13. Jadwiga Rosińska – n. dypl. Dyplom Studium Nauczycielskiego – nauczanie początkowe, mgr filologii polskiej
 14. Renata Rybicka – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny wychowanie do życia w rodzinie.
 15. Barbara Rzedzicka – mgr wychowania przedszkolnego
 16. Urszula Szlachetka – n. dypl. mgr teologii z przygotowaniem pedagogicznym, filologia polska, kształcenie zintegrowane w kl. I-III.
 17. Bogdan Szeląg – n. dypl. mgr wychowania fizycznego specjalność nauczycielska, studia podyplomowe informatyka
 18. Justyna Witkowska – licencjat pedagogika specjalna, mgr pedagogiki, studia podyplomowe zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, st. pod. oligofrenopedagogika i tyflopedagogika, kurs kwalifikacyjny: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 19. Bożena Ziółkowska-Oćwieja – n. dypl. mgr matematyki, studia podyplomowe fizyka

Pracownicy obsługi:

 1. Jolanta Bucior – kucharka
 2. Jolanta Cholewińska – pomoc nauczyciela przedszkola
 3. Andrzej Cholewiński – konserwator
 4. Anna Cięszczyk – woźna
 5. Barbara Pietroń – kucharka
 6. Ewa Sobczak- intendentka